×

×

thema

Bouwprojecten

De ontwikkelde circulaire en duurzame aanpak en kennis dienen uiteindelijk toegepast te worden in bouwprojecten. Belangrijk element hierbij is daarbij de samenwerking in de gehele keten. Binnen het programma willen we aan de slag met:

  • Circulaire tijdelijke huisvesting/ flexibele woonvormen
  • Fabrieksmatig en industrieel bouwen
  • Grote werklocaties

In de regio is er een grote vraag naar nieuwe woningen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de marktbehoeftes van nu en de toekomst. We zien op dit moment een sterke doorontwikkeling van fabrieksmatig en industrieel bouwen. Deze ontwikkelingen vormen een concrete kans voor de noodzakelijke opschaling van de bouwproductie.

Flexibele gebouwen kunnen een oplossing bieden waar de vraag naar wonen of werken tijdelijk hoog is. Een circulaire aanpak voorkomt hoge kosten, verspilling van materialen en bouwafval. Er is in de regio behoefte aan ruim 10.000 flexwoningen.

Op veel locaties in Zuid-Nederland is er behoefte aan stedelijke transformaties om de voorraad geschikt, toekomstbestendig en duurzaam te maken. Daarnaast is er behoefte aan circulaire werklocaties.

Om deze grote transitie mogelijk te maken is het belangrijk dat er wordt samengewerkt in de gehele keten. De duurzaamheidsdoelen zijn ambitieus en de druk op de ruimte in de regio is groot, gecoördineerd ruimte bestemmen voor circulair en biobased bouwen is een unieke kans voor Zuid-Nederland.

Het programma richt zich op:

  • Ontwikkelen en implementeren van gezamenlijk circulair inkopen beleid
  • Ontwikkelen en implementeren van gezamenlijk circulair ruimtelijk beleid
  • Bieden van experimenteerruimte voor circulaire bouwprojecten en aan deze verbonden maakindustrie
  • Creëren van een leeromgeving voor innovatieve bouwprojecten en nieuwe oplossingen

Een project in ontwikkeling is bijvoorbeeld CIRCO Tracks ketenvorming circulaire bouwprojecten,

Projecten in scope / verkenningsfase

  • Cross over project met maakindustrie gericht op energie & installaties
  • Nationaal project circulaire uitvoering woondeals

Heb je een projectidee of wil je meer weten? Neem contact op met programmaleiderJeroen van Schaik.